Papendrecht, 8 maart 2018
 
 
Onderwerp: Verkiezingen Medezeggenschapsraad
 
 
Geachte ouder(s),
 
Zoals u weet bestaat de Medezeggenschapsraad van onze school uit 3 ouderleden en 3 personeelsleden. Dit cursusjaar zijn aftredend en niet herkiesbaar. Dhr. A. Imanse en  Juf Labee. Mevr. A. Nugteren wil ook dit cursusjaar haar werk in de MR beëindigen. Zo komen er dus 2 vacatures vrij in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Daarom is de MR op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen bouwen aan het reformatorisch onderwijs op de Augustinusschool.
 
Verkiezingsprocedure
Iedere ouder met één of meerdere kinderen op onze school kan zich kandidaat stellen, ongeacht of de ouder lid is van de schoolvereniging. De kandidaat zal op een kandidatenlijst worden opgenomen, waarna een schriftelijke stemmingsronde zal worden gehouden onder de ouders van de school.
 
U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar Juf Labee (elma.labee@filternet.nl) vóór D.V. vrijdag 16 maart 2018.
                                                          
Met vriendelijke groet,
 
Namens de MR,
Juf Labee
(Secretaris)


Maandag 19 februari 2018 hebben we als MR een overleg gehad. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest.  
Maandag 27 november 2017 hebben we als MR een overleg gehad met het bestuur. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest. Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nlMaandag 25 september 2017 hebben we als MR een overleg gehad. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest.
o    Advies schooltijden: Het bestuur heeft de MR in een reactie op haar advies inzake de gelijktrekking van de schooltijden van de onder en bovenbouw laten weten dit in beraad te nemen. Mede gezien de financiële impact van dit advies en de reeds vastgestelde begroting voor het lopende jaar ziet het bestuur geen mogelijkheid om dit advies direct op te volgen. 
o    De MR heeft van de ITC een concept stuk gekregen inzake een mogelijke wijziging in het bestuurlijke model van de schoolvereniging. We bespreken dit stuk en we zullen de ITC vragen om in ons volgende overleg hierover een toelichting te geven.
o    Ouderbezoeken: Na de respons van de enquête gehouden onder ouders en leerkrachten bestudeert te hebben en zich verdiept te hebben in ouderbetrokkenheid 3.0 heeft de MR een advies naar alle betrokkenen gestuurd over de oudercontacten op school. Het advies kunt u op de website lezen. Dit advies is overgenomen door de leerkrachten en directie.
o    De volgende MR vergadering staat gepland op D.V. maandagavond 23 oktober 2017.

 
Maandag 12 juni 2017 hebben we als MR een overleg gehad. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest.  
 
Woensdag 3 mei 2017 hebben we als MR ons jaarlijks overleg met het bestuur gehad. De onderstaande punten zijn besproken.
o    Het Medezeggenschapsstatuut dient weer voor een periode van 2 jaar te worden vastgesteld door het bestuur en de MR. Na dit stuk besproken te hebben wordt het m.b.t. de data aangepast en door het secretariaat ter ondertekening aangeboden.
o    De MR wisselt met het bestuur van gedachten over de oudercontacten die er zijn op de Augustinusschool.
o    In het kader van de Wet Versterking Bestuurskracht heeft de MR bij het bestuur aangegeven dat de MR in het vervolg meer betrokken wil worden bij de selectie van kandidaten voor bestuursfuncties. De MR is van mening dat de eventuele vacature met bijbehorende profielschets openbaar gemaakt moet worden via onder andere de website van de school. Het bestuur gaat hiermee akkoord en zal in het vervolg bij een vacature gezamenlijk met een afvaardiging van de MR een shortlist van kandidaten opstellen, op basis van de profielschets en kerkelijke achtergrond. De MR stelt dat in het bestuur een verdeling van zetels moet zijn naar kerkelijke richting, naar verhouding van het aantal leden van de vereniging uit de verschillende reformatorische kerken, zoals ook verwoordt in de statuten van de vereniging. Na de verkiezing op de algemene ledenvergadering zal de MR worden gevraagd wat haar advies is m.b.t. de gekozen kandidaat.
o    Het bestuur geeft te kennen dat de ITC samen met het bestuur zich aan het beraden is op het bestuursmodel van de vereniging. De MR zal zodra er een concept stuk is hierover worden geïnformeerd.
o    De MR dankt het bestuur voor het constructieve en open overleg.
o    De volgende MR vergadering staat gepland op D.V. maandagavond 12 juni.Maandag 10 april 2017 hebben we als MR een overleg gehad. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest. Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl


Maandag 22 februari 2017 hebben we als MR een overleg gehad. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest. Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl


Maandag 13 februari 2017 hebben we als MR een overleg gehad. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest. Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl
 

Maandag 16 januari 2017 hebben we als MR een overleg gehad. De onderstaande punten zijn aan de orde geweest. Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl
Donderdag middag 9 juni 2016 hebben we als MR een gezamenlijk overleg gehad met het bestuur, de Interne Toezicht Commissie (ITC) en een aantal leerkrachten.

Onderwerp van gesprek was de klachtenprocedure zoals deze verwoord is in de schoolgids bij paragraaf 6.5 en wat te doen bij signalen die mensen opvangen. In dit overleg is afgestemd dat signalen hetzelfde behandeld dienen te worden als klachten. Signalen dienen dus als eerste door de betreffende signaal gever (ouder of collega leerkracht of bestuurslid) met de betreffende leerkracht besproken te worden. Komen de klager / signaalgever en de  leerkracht er samen niet uit, dan kan de degene met de klacht of het signaal alsnog in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon, de directeur of het bestuur.

We willen vanuit de MR de ouders en leerkrachten nogmaals wijzen op bovenstaande procedure bij klachten / signalen. Een open dialoog vinden we erg belangrijk. Door goede communicatie kunnen we veel problemen voorkomen.
Maandagavond 13 juni 2016 hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl

Maandagavond 11 april 2016 hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nlMaandagavond 1 februari 2016 hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl
 


 
Maandagavond 23 november 2015 hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl

Maandagavond 12 oktober 2015 hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl

Maandagavond 20 april hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl

De aandachtspunten m.b.t. verkeersveiligheid en parkeren rondom de school kunt u vinden op de website van school, onder het kopje Praktisch --> Verkeersveiligheid. Of klik op deze link.
Maandagavond 9 maart 2015 hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl
Jaarplanning MR
Hieronder vindt u de jaarplanning van de MR voor dit cursusjaar. Vindt u het interessant om bij de bespreking van een onderwerp aanwezig te zijn? Welkom! Wel graag van te voren even contact opnemen met Elma Labee.Jaarplanning MR 2014-2015

 
 
Nr. Bespreekpunten
6 oktober Notulen (BVG en MR)
Ingekomen stukken
Bestuurlijke jaaragenda,
Jaarplan,
Jaarevaluatieplan
Ingekomen brief
3 november Notulen
Ingekomen stukken
Brief
Overleg bestuur
Nieuw statuut
13 november
 
 
 
Gezamenlijke vergadering met bestuur.
Jaarplanning
Kerstviering
Groep 4
15 januari Bijeenkomst nieuw schoolplan
 
9 maart Notulen
Ingekomen stukken
Formatie
Vakantierooster
Evaluatie kerstavond
Verkiezingen
 
20 april Notulen
Ingekomen stukken
Formatie
18 mei Notulen
Ingekomen stukken
Formatie
Schoolgids
22 juni Notulen
Ingekomen stukken
Evaluatie ledenvergadering
Evaluatie MR vergaderingen
 
 
 
 
 Maandagavond 6 oktober hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nlMaandagavond 30 juni hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nlMaandagavond 12 mei hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl


Nieuws uit de MRWoensdagavond 9 april hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl


Update n.a.v. verkiezingen:
Naar aanleiding van de recent gestuurde brief met de vraag of er nog mensen zijn, die zich kandidaat willen stellen voor de MR, delen wij u mee dat de beide zittende leden Juf Holleman en mevr. R. Schilt zijn herkozen.


Maandagavond 24 februari hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl


Maandagavond 28 oktober hebben we als MR weer vergaderd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Op maandag 11 november hebben we een gecombineerde vergadering gehad met het bestuur. In dit overleg hebben we in een prettige sfeer met elkaar ervaringen uitgewisseld hoe het gaat en vragen kunnen stellen aan het bestuur.
Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nlMaandagavond 16 september hebben we als MR weer vergaderd. Later op de avond schoof meester Visser aan voor de te bespreken punten van en naar het bestuur. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest: Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl

Maandagavond 24 juni hebben we als MR weer vergaderd. Later op de avond schoof meester Visser aan voor de te bespreken punten van en naar het bestuur. We hebben met elkaar gesproken over o.a. de volgende onderwerpen:
  1. Gedragregels stellen, bijvoorbeeld d.m.v. pictogrammen;
  2. Ouders binnen de TSO dienen dezelfde strikte lijn te hanteren m.b.t. de afgesproken regels;
  3. De algemene regels op school gelden ook tijdens de TSO.
Bij de start van het nieuwe schooljaar zal de TSO e.e.a. richting de ouders communiceren.
Tenslotte wil de MR haar hartelijke dank uitspreken richting de zomermarkt commissie en de vele vrijwilligers die heel hard gewerkt hebben om zo’n gezellige dag mogelijk te maken!
De volgende vergadering staat gepland voor D.V. maandagavond 16 september 2013.
Wilt u een onderwerp komen bespreken of een onderwerp aankaarten, dan kan dat via juf Labee op het volgende email adres: e.labee@as-p.nl
 

Maandagavond 13 mei zijn we als MR weer bij elkaar geweest. Ook Arie Visser was hierbij aanwezig. We hebben met elkaar gesproken over o.a. de volgende onderwerpen:
Vanuit het managementteam is de vraag gekomen om hier nog eens over na te denken. Er zijn steeds meer kinderen die deze ochtend naar de kerk gaan. Uit de uitslag van de ouderenquête is niet gekomen dat het een probleem is dat er deze ochtenden school is. Kinderen en personeel die naar de kerk willen kunnen hiervoor vrij krijgen. Als we deze woensdagen wel vrij hebben, moeten we deze uren op een ander tijdstip weer inhalen. Dat is voor het volgend cursusjaar moeilijk te verdelen. Daarom verandert er op dit moment niets.
 
Ook de volgende onderwerpen zijn ter sprake gekomen.
SchoolKontakt, Formatie, jaarverslagen, passend onderwijs, jaarplanning, schoolgids.
 
De volgende vergadering staat gepland voor D.V. maandagavond 24 juni 2013.
Wilt u een onderwerp komen bespreken dan bent u hartelijk welkom na telefonisch overleg met Juf Labee.De belangrijkste punten uit de MR vergadering van 11 maart 2013 zijn:

Verkiezingen
We zijn blij dat Arno Imanse  per direct is toegetreden tot de MR. Hij vult hiermee de plaats op van Jako Nootenboom. De MR heet Arno hartelijk welkom en wenst hem een goede tijd toe.

Conceptverslag inspectiebezoek
Op 7 februari 2013 heeft onze school inspectiebezoek gehad. De MR heeft kennisgenomen van het positieve conceptrapport.  De MR is blij met dit mooie schoolresultaat!

Resultaten groep 8
In de afgelopen periode is door groep 8 een CITO eindtoets gemaakt. De MR heeft kennis genomen van deze  resultaten. Deze zijn positief.  De MR is blij met dit mooie resultaat.

Vakantierooster 2013/2014
Het management heeft een vakantierooster voor 2013/2014 opgesteld. De MR heeft geadviseerd om dit vakantierooster vast te stellen.
 
Formatie

De MR heeft het advies gegeven over de formatie van leerkrachten voor het komend cursusjaar. De MR heeft geadviseerd om het aantal leerkrachten voor een combinatiegroep te beperken tot maximaal twee (per week).